Fundusz Inicjatyw Obywatelskich PARTNERSTWO NA RZECZ WSPARCIA
SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Spółdzielczość Polska
| Strona główna | Aktualności | Opis projektu | Lustracja | Kontakt |
 

PARTNERZY PROJEKTU:


Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna


Krajowa Rada Spółdzielcza


Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych


Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni SocjalnychAktualności...


Zaproszenie na szkolenie "Społeczne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych"

W imieniu realizatorów projektu "Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej" serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. "Społeczne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych", które odbędzie się dnia 26-27 listopada 2009 r. w Średniowiecznym Grodzie Rycerskim nad Zalewem Biskupice-Brzózki (koło Byczyny).

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy osób w nim uczestniczących z zakresu reintegracji społecznej w spółdzielni socjalnej. Szkolenie będzie prowadzone przez Pana Przemysława Piechockiego - Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, osoby koordynującej działania Wielkopolskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Liczymy, że udział w szkoleniu pozwoli Państwu na lepsze zorientowanie się w społecznej sferze działalności spółdzielni socjalnej.

W załączeniu przedkładamy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy, który należy nadsyłać do dnia 24 listopada 2009 r. do godz. 12:00 pod nr faksu 077 414 45 11 lub na adres e-mail: spoldzielnia.socjalna@wp.pl (o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które zostaną nadesłane po wyczerpaniu limitu miejsc nie będą rozpatrywane).

Uczestnikom szkolenia zapewniamy zwrot kosztów dojazdu.Zakończenie szkolenia dla kandydatów na lustratorów

W ramach działań projektu "Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej" w dniach 21-28 września 2009 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla kandydatów na lustratorów. Na zakończenie szkolenia obejmującego 60 godzin zajęć przeprowadzony został egzamin.

Szkolenia dla kandydatów na lustratorów - Warszawa 2009

     

     

     

     Wyniki rekrutacji na szkolenia dla kandydatów na lustratorów

W dniu 10.09.2009 r. Komisja Rekrutacyjno-Egzaminacyjna Krajowej Rady Spółdzielczej dokonała rekrutacji kandydatów na lustratorów w realizowanym projekcie w ramach FIO z udziałem KRS jako partnera.

Rekrutacja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę nr 10 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 06.07.2006 r. w sprawie nadawania uprawnień lustracyjnych i szkolenia lustratorów oraz regulaminu realizacji projektu w ramach FIO.

Program szkolenia dla kandydatów na lustratorów - plik do pobraniaRekrutacja na szkolenia dla kandydatów na lustratorów rozpoczęta!

W ramach działań projektu "Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej" w dniu 7 sierpnia 2009 roku rozpoczęła się rekrutacja na szkolenia dla kandydatów na lustratorów.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 sierpnia 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Kandydaci na lustratorów muszą spełnić następujące kryteria:
 1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2-letni staż pracy w spółdzielni lub związku spółdzielczym lub wykształcenie średnie i 5-letni staż pracy w spółdzielni lub związku spółdzielczym w tym 2 lata na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym;
 2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych;
 3. Nie być karanym za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za wykroczenia karno-skarbowe.
Wymagane dokumenty:
 1. Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania
 2. CV
 3. Kopie dokumentów poświadczających uzyskane wykształcenie
 4. Oświadczenie o niekaralności oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych - plik do pobrania
Organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie w trakcie szkolenia oraz częściowy zwrot kosztów dojazdu.
Na zakończenie szkolenia obejmującego 60 godzin zajęć odbędzie się egzamin.
Po zdanym egzaminie kandydaci na lustratorów będą zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności oraz zdjęcia legitymacyjnego (1 szt.).

Wyboru uczestników szkolenia dokona Komisja Rekrutacyjno-Egzaminacyjna. W pierwszej kolejności na szkolenie będą przyjmowani/e przedstawiciele/lki spółdzielni socjalnych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych (z uregulowanymi sprawami członkowskimi).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mailowy: spoldzielnia.socjalna@wp.pl
Wersję papierową formularza zgłoszeniowego oraz wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres:

Spółdzielnia Socjalna UHP w Byczynie
Polanowice 94, 46-220 ByczynaRamowy program szkolenia dla kandydatów na lustratorów
21-28 września 2009 r. - Warszawa

L.p.Tytuł zajęć
1.Funkcjonowanie sektora spółdzielczego w Polsce
2.Organizacja systemu lustracji w warunkach gospodarki rynkowej
3.Zagadnienia interpersonalne w pracy lustratora
4.Organy spółdzielni- rola, funkcje i odpowiedzialność
 • Zagadnienia ogólne, pojęcie i zakres lustracji;
 • Organy spółdzielni;
 • Walne Zgromadzenie;
 • Rada Nadzorcza;
 • Zarząd;
 • Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu;
 • Zabrania grup członkowskich;
 • Odpowiedzialność członków organów spółdzielni.
5.System lustracji
 • Podstawy prawne lustracji spółdzielni;
 • Rodzaje lustracji spółdzielni;
 • Uprawnienia do przeprowadzania lustracji;
 • Prawa i obowiązki lustratora;
 • Obowiązki lustrowanej spółdzielni;
 • Postępowanie polustracyjne;
 • Postępowanie odwoławcze;
 • Postępowanie przy ujawnieniu szkód i czynów noszących znamiona przestępstwa;
 • Odpowiedzialność kadry kierowniczej i osób stanowiących wynikająca z przepisów prawa.
6.Podstawy metodyczne pracy lustracyjnej
 • Istota, cel i pojęcie kontroli (lustracji);
 • Rodzaje kontroli;
 • Metody kontroli;
 • Przygotowanie procesu lustracji;
 • Podstawowe zasady postępowania lustracyjnego;
 • Tryb postępowania lustracyjnego;
 • Protokół lustracji jako dokument urzędowy;
 • Postępowanie polustracyjne.
7.Wybrane zagadnienia ekonomiczne dla lustratorów
 • Część ogólna;
 • Część szczegółowa.
8.Likwidacja i upadłość spółdzielni
 • Przebieg procesu likwidacji spółdzielni;
 • Przebieg procesu upadłości spółdzielni.
9.Działalność statutowa spółdzielni socjalnych
 • Podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni socjalnych;
 • Działalność gospodarcza spółdzielni socjalnych;
 • Finanse spółdzielni socjalnej;
 • Reintegracja społeczna i zawodowa w spółdzielni socjalnej;
 • Źródła finansowania spółdzielni socjalnych.
10.Deklaracja spółdzielczej tożsamości a praktyka spółdzielczego działania