Fundusz Inicjatyw Obywatelskich PARTNERSTWO NA RZECZ WSPARCIA
SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Spółdzielczość Polska
| Strona główna | Aktualności | Opis projektu | Lustracja | Kontakt |
 

PARTNERZY PROJEKTU:


Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna


Krajowa Rada Spółdzielcza


Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych


Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni SocjalnychOpis projektu...


Cele projektu

Celem głównym projektu jest merytoryczne i instytucjonalne wzmocnienie potencjału spółdzielczości socjalnej w Polsce, w tym Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz spółdzielni w nim zrzeszonych w zakresie przeprowadzania procesu lustracji oraz prawidłowej realizacji zadań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej. Cele szczegółowe projektu to:
 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności członków spółdzielni socjalnych w zakresie procesu lustracji;
 • Zwiększenie poczucia przynależności i tożsamości sektorowej, współodpowiedzialności za rozwój spółdzielczości oraz proces rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym;
 • Zwiększenie aktywności i integracji spółdzielni socjalnych zrzeszonych w OZRSS.
Działania projektowe

Cel główny i cele szczegółowe realizowane będą poprzez:
 • Rozwój systemu wsparcia dla spółdzielni socjalnych poprzez: organizację szkoleń, opracowanie i dystrybucję publikacji, doradztwo;
 • Podniesienie wiedzy z zakresu przeprowadzania procesu lustracji;
 • Wzmocnienie świadomości potrzeby współpracy pomiędzy różnymi branżami polskiej spółdzielczości oraz organizacjami działającymi na rzecz ich wsparcia;
 • Stworzenie okazji do spotkania przedstawicieli różnych branż spółdzielczości polskiej oraz osób zaangażowanych w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce;
 • Wymiana doświadczeń nt. dotychczasowego funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce;
 • Wzmocnienie pozycji OZRSS jako równoważnego partnera dla administracji publicznej.
Planowany zakres wsparcia obejmie trzy komponenty działań:
 1. szkoleniowy - w szkoleniach weźmie udział 20 kandydatów na lustratorów; szkolenie zostanie zorganizowane na zasadach określonych w Uchwale nr 10/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie nadawania uprawnień lustracyjnych i szkolenia lustratorów, w której m.in. opisano wymagania, które musi spełnić osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień lustracyjnych;
 2. doradczy - doradztwo i konsultacje z zakresu reintegracji społecznej w spółdzielniach socjalnych, procesu lustracji, konsultacje grupowe w trakcie realizacji modułu szkoleniowego, e-consulting;
 3. informacja i promocja - promocja projektu na stronach internetowych, przygotowanie techniczne podstrony internetowej nt. lustracji, opracowanie zawartości merytorycznej podstrony; przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych wśród odbiorców projektu, opracowanie, wydrukowanie i dystrybucja publikacji.
Grupa docelowa

Odbiorcami projektu będą przedstawiciele spółdzielni socjalnych oraz organizacji wpierających spółdzielczość socjalną z całej Polski:
 • statutowi reprezentanci Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych;
 • spółdzielnie socjalne oraz ich członkowie zrzeszeni w OZRSS;
 • osoby i instytucje działające na rzecz rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce;
 • spółdzielnie socjalne nie należące do OZRSS.
Zakładane rezultaty

Bezpośrednimi rezultatami realizacji działań będzie:
 • zwiększenie kompetencji i umiejętności osób uczestniczących w projekcie;
 • zwiększenie poziomu wiedzy wśród spółdzielni socjalnych nt. mechanizmu i zasad przeprowadzania lustracji;
 • zwiększenie poziomu wiedzy wśród spółdzielni socjalnych nt. prowadzenia reintegracji społecznej członków spółdzielni socjalnych;
 • zwiększenie znajomości prawa regulującego funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, w tym prawa spółdzielczego;
 • zwiększenie poziomu wiedzy nt. możliwości udziału spółdzielni socjalnych w kreowaniu lokalnej polityki społecznej i rozwiązywania lokalnych problemów społecznych;
 • zwiększenie stopnia integracji środowiska spółdzielni socjalnych;
 • zwiększenie profesjonalizmu i efektywności działań podejmowanych przez OZRSS;
 • wzmocnienie OZRSS jako partnera społecznego.
Wypracowane w ramach projektu, w tym strona www, programy szkoleń, publikacje oraz wiedza zdobyta w trakcie szkoleń będą wykorzystywane i wdrażane także po jego zakończeniu, co zagwarantuje trwałość osiągniętych rezultatów. Długookresowymi rezultatami projektu będzie:
 • podniesienie jakości działań spółdzielni socjalnych na rzecz reintegracji społecznej ich członków, a co za tym idzie poprawa spójności społecznej;
 • podniesienie jakości usług oferowanych przez spółdzielnie socjalne;